ಸೂಕ್ತಗಳು

 1. ದುರ್ಗಾ ಸೂಕ್ತ
 2. ಹನುಮಾನ್ ಸೂಕ್ತ
 3. ಮನ್ಯು ಸೂಕ್ತ
 4. ಮೇಧಾ ಸೂಕ್ತ
 5. ನಾರಾಯಣ ಸೂಕ್ತ
 6. ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ
 7. ರಾತ್ರಿ ಸೂಕ್ತ
 8. ರುದ್ರ ಸೂಕ್ತ
 9. ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತ
 10. ಸೂರ್ಯ ಸೂಕ್ತ
 11. ಶ್ರೀ ಅಗ್ನಿ ಸೂಕ್ತ
 12. ಶ್ರೀ ಭೂ ಸೂಕ್ತ
 13. ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಸೂಕ್ತ
 14. ಶ್ರೀ ನೀಲ ಸೂಕ್ತ
 15. ಶ್ರೀ ಶಾಂತಿ ಸೂಕ್ತ
 16. ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ಸೂಕ್ತ
 17. ಶ್ರೀ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸೂಕ್ತ
 18. ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸೂಕ್ತ

No comments: