ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರಗಳು

ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ: ಸ್ವ:
ತತ್ಸರ್ವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯಂ
ಭರ್ಗೋದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ
ಧಿಯೋ ಯೋನ: ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರಗಳು

ಓಂ ಲಂಬೋದರಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ,
ಮಹೋದರಾಯ ಧೀಮಹೀ
ತನ್ನೋ ದಂತಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಓಂ ಏಕದಂತಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ,
ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಧೀಮಹೀ
ತನ್ನೋ ದಂತಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಓಂ ತತ್ಪುರುಷಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ,
ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಧೀಮಹೀ
ತನ್ನೋ ದಂತಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಶ್ರೀ ಅಗ್ನಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರಗಳು

ಓಂ ಮಹಾಜ್ವಾಲಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ,
ಅಗ್ನಿದೇವಾಯ ಧೀಮಹೀ
ತನ್ನೋ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಓಂ ವೈಶ್ವಾನರಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ,
ಲಾಲೀಲಾಯ ಧೀಮಹೀ
ತನ್ನೋ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಚತುರ್ಮುಖಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ,
ಹಂಸಾರೂಢಾಯ ಧೀಮಹೀ
ತನ್ನೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯನಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ,
ಕನ್ಯಾಕುಮಾರೀ ಚ ಧೀಮಹೀ
ತನ್ನೋ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಶ್ರೀ ವಾಸವಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಕುಸುಮ ಪುತ್ರೀಚ ವಿದ್ಮಹೇ
ಕನ್ಯಾಕುಮಾರೀ ಚ ಧೀಮಹಿ
ತನ್ನೋ ವಾಸವಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ವಾಣಿಸ್ವರಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ,
ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ಧೀಮಹೀ
ತನ್ನೋ ಹಯಗ್ರೀವ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರಗಳು

ಓಂ ದಾಮೋದರಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ,
ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಲ್ಲಭಾಯ ಧೀಮಹೀ
ತನ್ನೋ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಓಂ ಗೋವಿಂದಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ,
ಗೋಪಿವಲ್ಲಭಾಯ ಧೀಮಹೀ
ತನ್ನೋ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ನರಸಿಂಹಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ,
ವಜ್ರನಖಾಯ ಧೀಮಹೀ
ತನ್ನೋ ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ನಾರಾಯಣ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ,
ವಾಸುದೇವಾಯ ಧೀಮಹೀ
ತನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಶ್ರೀ ಪೃಥ್ವಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಪೃಥ್ವಿದೇವಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ,
ಸಹಸ್ರ ಮೂರ್ತಯೇಚ ಧೀಮಹೀ
ತನ್ನೋ ಪೃಥ್ವಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಶ್ರೀ ರಾಮ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ದಶರಥಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ,
ಸೀತಾವಲ್ಲಭಾಯ ಧೀಮಹೀ
ತನ್ನೋ ರಾಮ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಆಂಜನೇಯಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ
ವಾಯುಪುತ್ರಾಯ ಧೀಮಹಿ
ತನ್ನೋ ಹನುಮಾನ್ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಶ್ರೀ ಇಂದ್ರ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ದೇವರಾಜಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ
ವಜ್ರ ಹಸ್ತಾಯ ಧೀಮಹಿ
ತನ್ನೋ ಇಂದ್ರ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ತತ್ಪುರುಷಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ
ಚತುರ್ಮುಖಾಯ ಧೀಮಹಿ
ತನ್ನೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ವಾಗ್ದೇವಿಯೈಚ ವಿದ್ಮಹೇ,
ವಿರಿಂಜಿ ಪತ್ನಿಯೈಚ ಧೀಮಹೀ
ತನ್ನೋ ವಾಣಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಶ್ರೀ ಸೀತಾ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಜಾನಕಿನಂದಿನ್ಯೆ ವಿದ್ಮಹೇ,
ಭೂಮಿಜಾಯೈ ಧೀಮಹೀ
ತನ್ನೋ ಸೀತಾ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಶ್ರೀ ಶಿರಿಡಿಸಾಯಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಶಿರಡಿವಾಸಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ,
ಸಚ್ಚಿತಾನಂತಾಯ ಧೀಮಹೀ
ತನ್ನೋ ಸಾಯಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಶ್ರೀ ಶಿವ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ತತ್ಪುರುಷಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ,
ಮಹಾದೇವಾಯ ಧೀಮಹೀ
ತನ್ನೋ ರುದ್ರ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ತತ್ಪುರುಷಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ,
ಮಹಾಸೇನಾಯ ಧೀಮಹೀ
ತನ್ನೋ ಶನ್ಮುಗ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಓಂ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ
ವಲ್ಲಿನಾಥಾಯ ಧೀಮಹೀ
ತನ್ನೋ ಸ್ಕಂದ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಓಂ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ
ಸಿಕಿವಾಹನಾಯ ಧೀಮಹೀ
ತನ್ನೋ ಸ್ಕಂದ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಓಂ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ
ಶಕ್ತಿಹಸ್ತಾಯ ಧೀಮಹೀ
ತನ್ನೋ ಸ್ಕಂದ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಸುದರ್ಶನಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ,
ಮಹಾಜ್ವಾಲಾಯ ಧೀಮಹೀ
ತನ್ನೋ ಚಕ್ರ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಶ್ರೀ ತುಲಸಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ತುಲಸೀ ದೇವ್ಯಾಯೈಚ ವಿದ್ಮಹೇ,
ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾಯೈಚ ಧೀಮಹೀ
ತನ್ನೋ ಬೃಂದ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಶ್ರೀ ವರುಣ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಜಲಬಿಂಬಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ,
ನೀಲಪುರುಷಾಯ ಧೀಮಹೀ
ತನ್ನೋ ವರುಣ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ,
ನಿರಾಭಾಸಾಯ ಧೀಮಹೀ
ತನ್ನೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಶ್ರೀ ಯಮ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಸೂರ್ಯಪುತ್ರಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ,
ಮಹಾಕಾಲಾಯ ಧೀಮಹೀ
ತನ್ನೋ ಯಮ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರಗಳು

ಓಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ವಿದ್ಮಹೇ
ಅತ್ರಿ ಪುತ್ರಾಯ ಧೀಮಹಿ
ತನ್ನೋ ದತ್ತ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಓಂ ದಿಗಂಬರಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ
ಯೋಗೀಶ್ವರಾಯ ಧೀಮಹಿ
ತನ್ನೋ ದತ್ತ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಓಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ವಿದ್ಮಹೇ
ದಿಗಂಬರಾಯ ಧೀಮಹಿ
ತನ್ನೋ ದತ್ತ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಓಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ವಿದ್ಮಹೇ
ಅವಧೂತಾಯ ಧೀಮಹಿ
ತನ್ನೋ ದತ್ತ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಶ್ರೀ ಕುಬೇರ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಯಕ್ಷರಾಜಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ
ವೈಶ್ರಾವನಾಯ ಧೀಮಹಿ
ತನ್ನೋ ಕುಬೇರ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ತುಳಸಿಯಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ
ತ್ರಿಪುರಾರ್ಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
ತನ್ನೋ ತುಳಸಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಶ್ರೀ ನವಗ್ರಹ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರಗಳು

ಶ್ರೀ  ಸೂರ್ಯ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ
ದಿವಾಕರಾಯ ಧೀಮಹಿ
ತನ್ನೋ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಶ್ರೀ  ಚಂದ್ರ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಕೃಷ್ಣ ಪುತ್ರಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ
ಅಮೃತದ್ವಾಯ ಧೀಮಹಿ
ತನ್ನೋ ಚಂದ್ರ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಶ್ರೀ ಅಂಗಾರಕ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಅಂಗಾರಕಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ
ಶಕ್ತಿ ಹಸ್ತಾಯ ಧೀಮಹಿ
ತನ್ನೋ ಕುಜ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಶ್ರೀ ಬುಧ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಗಜಧ್ವಜಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ
ಸುಖ ಹಸ್ತಾಯ ಧೀಮಹಿ
ತನ್ನೋ ಬುಧ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಶ್ರೀ ಗುರು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಸುರಾಚಾರ್ಯಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ
ದೇವ ಪೂಜ್ಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
ತನ್ನೋ ಗುರು ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಶ್ರೀ ಶುಕ್ರ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಅಶ್ವಧ್ವಜಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ
ದೈತ್ಯಾಚಾರ್ಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
ತನ್ನೋ ಶುಕ್ರ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಶ್ರೀ ಶನಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಕಾಕಧ್ವಜಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ
ಖಡ್ಗ ಹಸ್ತಾಯ ಧೀಮಹಿ
ತನ್ನೋ ಶನಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಶ್ರೀ ರಾಹು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ನಾಗಧ್ವಜಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ
ಪದ್ಮಹಸ್ತಾಯ ಧೀಮಹಿ
ತನ್ನೋ ರಾಹು ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಶ್ರೀ ಕೇತು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಅಶ್ವಧ್ವಜಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ
ಶೂಲಹಸ್ತಾಯ ಧೀಮಹಿ
ತನ್ನೋ ಕೇತು ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

No comments: