ಸುಪ್ರಭಾತಗಳು

            ಸುಪ್ರಭಾತಗಳು


ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಸುಪ್ರಭಾತ
ಶ್ರೀ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸುಪ್ರಭಾತ
ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸುಪ್ರಭಾತ
ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸುಪ್ರಭಾತ
ಶ್ರೀ ಕಾಶೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸುಪ್ರಭಾತ
ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಸುಪ್ರಭಾತ
ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ಸುಪ್ರಭಾತ
ಶ್ರೀ ಶಿರಿಡಿಸಾಯಿ ಸುಪ್ರಭಾತ
ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸುಪ್ರಭಾತ
ಶ್ರೀ ಲಕ್ಶ್ಮಿಸರಸ್ವತಿ ಸುಪ್ರಭಾತ
ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸುಪ್ರಭಾತ
ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸುಪ್ರಭಾತ
ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸುಪ್ರಭಾತ

No comments: