ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಎಸ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
ಚನ್ನಕೇಶವಪುರ (ಪೋಸ್ಟ್)
ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಪಿನ್-572116e-mail Id - skrushnamurthy@gmail.com

Mobile Numbers - 9449506560, 9449506570

1 comment:

ASHOK HARAGI said...

ನವಗ್ರಹಗಳ ಮೂಲ(ಬೀಜ)ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರಿಸದರೊಳಿತು